Browse English


p


pacifytú nzwovA ntu nzwo mbwo ŋguŋ-i, zuaʼ pɨgɨ ŋgɨʉsʉ.
packv
pailpoken
palacentuaʼn
palm (of hand)lyeŋpwon
palm branchkuʼtaŋnMbii ŋgɨʉ taiŋ mɨkuʼtaŋ, chẅee mɨsɨgɨ no.I went to get palm branches to make a broom.
palm civetŋkẅe pen
palm grubmbein
palm kernelzieʼn
palm nutmbɨgɨ1n
palm nut fruitsnoŋa mbɨgɨn
palm winemɨlouʼ 1nunspec. comp. formmɨlouʼ zẅintẅi
palpitatecháŋ 2v
papntwon
papayapopoyan
partridgesɨŋgẅen
passfɨ́ʉvPʉgʉ chʉchwo mo ndeilei, momo ndaiŋ te ŋgɨʉ fɨʉ ndoŋ-a kieʼ pʉgʉ ŋge no laiŋ hou la.We sat and searched, and even passed the road we were to use.làiŋ 1vNyiɛʼ ze ndaiŋ ŋkẅɨ. He secretly passed into the bush.Ndaiŋ no lieʼmbi chɨʉ la nzi ŋgieʼ . . .Because of that day, they know that . . .
passagefouʼ2nŊguʼ mɨŋguaʼ o ge paiŋ mɨfouʼ
patas monkeyndɨgin
pathndoŋ2fr. var.sɨndoŋnunspec. comp. formfiɛndoŋ
patient, bewèi nzuaʼ 1v
pay1v
paymenttun
peace plantŋkɨʉn
peanutmunzuon
pear fallingkɨŋ1ideo
peckchóov
peck (of chicken)ndii siɛʼnndii siɛʼ
peelpèɨ1vpeɨ kupeɨzèi 1vzòŋ1v
peoplepɨgɨ3nA ntɨge mbwo pɨgɨ ŋgwo pe.He read it to those (people) of his village.pɨŋ4n
people ofmugaŋ 3n
people of groupgaŋ koon
people, manyŋooŋ mɨsugonLuke 2:?
pepper, hotnyiɛʼ ŋgɨŋgyen
pepper, rednyiɛʼ ŋgɨŋgyen
perchŋwéeŋv
perhapschɨʉndɨ 1AV-TEMP
perishchúgav
permit3v
personŋooŋpl:pɨŋ4nunspec. comp. formchʉʉ ŋooŋunspec. comp. formkee ŋooŋunspec. comp. formkʉʉ ŋooŋunspec. comp. formkwʉŋooŋunspec. comp. formmuʼ ŋooŋunspec. comp. formŋgwɛ ŋooŋ
person fallingkɨndeŋideo
person falling in waterpuŋ2ideo