Browse English


q


quarrelnchu 2n
quartermbouʼ2nO gɨʉ mbouʼ fɨ pɛʼ ?You are going to which quarter?
quarter (of a village)ntɨʉʼn
quarter headtantɨʉʼn
quicklychoŋʼ2 1aux vfiɛʼ 1aux vfiɛʼ ntwocome quicklylẅiʼ2advŋooŋ lẅiʼ kuaʼ sye ŋkaamɨtoŋ2adv
quietlynyiɛʼ 2aux v
quiverŋkoŋkɛn