Browse Bafanji

ŋ


ŋkeeŋ₁ [ŋkẽẽ] Cardnum one or more thousands
ŋkoŋʼ [0] corner of a table
ŋgo₁ [ŋɡɔ] n 1hide (of animal) 2skin (of man) 3fish-scale ŋgo nzɨ , ŋgo tʉ
ŋkeeŋ₂ [ŋkẽẽ] n regime or bunch clf. for: pɛnɨnɛ, ŋguoŋ.
ŋgooŋ [0] side of table top
ŋgɨŋ [ŋgə̌ŋ] n maize clf: chuaʼ; clf: ndii; clf: ŋkuaʼ. Zea mays
ŋgyeno [ŋɡjɛnnɔ] n leech
ŋkaŋ₂ [ŋkɑŋ] n double iron bell
ŋkoŋ yʉʼ nee [ŋkõ jɯʔɯ nne] (nee) n everywhere
ŋgẅɛʼ nzʉʼ [ŋgɥæ̂ʔ ǹdʒɯ̀ʔɯ̄] n water boatman Corixidae
ŋge [ŋgɛ] n herb sp
ŋki kuku [ŋki kuku] n river, stream
ŋgolii [ŋɡɔ lii] n eyelid
ŋgei [0] place for family worship of a family god
ŋweeŋ₂ [ŋwẽẽ] v 1shine 2be bright ant: soŋ.
ŋkoŋ pɨŋ nee [ŋkõ pəŋ nne] (nee) n everybody
ŋguoŋ kouʼ [ŋgũ̀ɔ̃́ kɔ́ʔù] n plantain variety Musa paradisiaca
ŋguoŋ₁ [ŋgũ̀ɔ̃́ ] n plantain, generic clf: teeŋ; clf: chẅɨ; clf: ŋkeeŋ; clf: pye. Musa paradisiaca
ŋkweɨ meŋ [ŋkwɛə mẽẽ] n midwife
ŋgye₂ [0] n women, female
ŋɨŋẅɛ mbiɛʼ [ŋə̀ŋɥæ̌ mbíʔæ̀] n millipede Iule spp.
ŋkwʉ ŋgwo [ŋ̀kwɯ̌ ŋ̀gwô] n herb sp. Triumfetta cordifolia
ŋkẅe pe [ŋkʰɥ̥ɛ̀ pɛ̄] n palm civet Nandinia binotata
ŋkambɨʉʼ [ŋkɑ mbəʔɯ] n shoulder
ŋkyɛ [ŋ̀kjǽ] n raffia palm Raphia sudanica