Browse Bafanji

n


nteeŋ ŋkintẽẽ ŋkiunspec. comp. form ofteeŋ1nwaterhole1.3.1.4Spring, well
ntiɛntiænconfusion3.4.2.5Confused
ntiɛʼ mɨgɛntiʔæ məɣænnecklace5.4.1Jewelry
ntiʼntiʼntìʔí ntīʔì🔊ndragonflyOdonata1.6.1.7Insect
ntɨǹtə̌🔊njiggerTunga penetrans1.6.1.7Insect
ntɨgentəɡen1call2meeting
ntɨgɨntəɡə🔊nentrance hut (store)6.5.1.2Types of houses
ntɨntouʼntəntoʔunproud person
ntɨŋntə̃🔊nheart2.1.8.1Heart
ntɨŋsʉntə̃ sɯnleader4.9.7.1Religious person
ntɨʉʼntəʔɯnquarter (of a village)8.5.4.1Vicinity
ntoŋntɔ̃nmessage3.5.2.2News, message
ntoŋmunooŋntɔ̃ munɔ̃ɔ̃unspec. comp. form oftòŋ1AV-TEMPmiddle of the day8.4.1.2.3Time of the day
ntountouCardnumsix (6)8.1.1.1Cardinal numbers
ntou maŋgaŋntou mɑŋɡɑ̃nstork1.6.1.2Bird
ntounchwantountʃwɑCardnumsixteen (16)8.1.1.1Cardinal numbers
ntouwuŋntou ɣwũCardnumsixty (60)8.1.1.1Cardinal numbers
ntouʼ1ntoʔunperson who uses the traditional kettle (small calabash) to give wine4.9.5.5Offering, sacrifice6.7.7Container
ntouʼ2ntoʔun1important part of an issue, middle (of snake), abdomen8.6.5Middle2part of clothing that covers the private parts.5.3.1Men's clothing
ntoʼntɔʔɔ🔊nstone, pit1.5.5Parts of a plant
ntoʼ loŋǹtɔ̀ʔɔ̀ lɔ̃̌ŋnherb sp.Phyllanthus amarus1.5.3Grass, herb, vine
ntuaʼntuʔɑnpalace4.6.1Ruler6.5.1.2Types of houses
ntuŋntũ🔊ncurse4.9.4.4Curse
ntuo fuǹtúò fúnblanketgrassRhyncheletrum repens1.5.3Grass, herb, vine
ntuoŋstick or bamboo pole used to support a leaning plantain or wall.