chẅítʃɥi🔊v1hit, strikeNtaa nchẅi gɨgaŋ nkuŋ loŋʼI pound okra on the grinding stone.7.7.1Hit2crack (ie. palm kernel)O ndei ŋku zieʼ, o zye no chẅichẅi.If you want to eat the nut, first crack it.5.2.1.2.1Remove shell, skin7.8.2Crack3affix a door or latch of a houseO chẅi nchoondɨga ŋgɨeʼ nyooŋ paʼ ki nkoŋ mo.You latch the door so an animal will not enter.6.5Working with buildings4play musicPou chẅi lou fɨ pɛʼ ? Lou chẅi lɛʼ wɨ-a ?Where are they playing that music?4.2.3Music