chẅèetʃɥee🔊tʃɥee🔊tʃɥee🔊v1repair, mend7.9.4Repair2make, create9.1.2.5Make9.1.2.3Create3do, act9.1.2Do4haggle, negotiate a price6.8.4.4Bargain5causeLieʼmbi-a Mbouʼmbi nchú ŋgieʼ mɨno pʉʉ me lèi mmɛ̀ la, a chẅèe chɨʉ ŋooŋ ntuaʼ núʼ faʼ.The day God decided to expose him, he caused a palace servant to stay behind.9.6.2.5Cause