ɣəinterj"now"“Yooŋ-a, pouʼ mɨndouŋ gɨʉ ŋkweɨ mɨsugo mieŋʼ mbwo niŋ-a, ŋkwɨʉ fɨ mbwo pieŋʼ nee gɨ!” The thing is that Lion went and took our teeth from the animal and returned and gave them to us all, now!9.2.7Interjections